Uitnodiging ALV Kring Rivierenland Oost

Deze najaars Ledenvergadering van de Kring Rivierenland Oost zal worden gehouden op 29 november a.s. bij Het Dorpshuis in Horssen.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter, Kris van Gelder.
2. Notulen vorige vergadering.
3. Huldigen van de kampioenen.
4. Begroting door de penningmeester en contributie voorstel 2018.
5. Ingekomen stukken.
6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en zich herkiesbaar stellend: Ineke Derks en Peter Brussen
Uitbreiding bestuur:
Als kandidaat stelt de kring voor, Mevr. Noortje Fransen-van Driel. Tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor de najaarsvergadering schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat
7. Mededelingen vanuit Kring, Regio en/of KNHS.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
10.Pauze.
11.Wedstrijdkalender outdoor 2018.
Als bestuur hopen wij op uw aanwezigheid op deze vergadering.
Eventuele afmeldingen kunnen worden doorgegeven per email aan secretariaat@kringrivierenlandoost.nl

Alle leden zijn van harte welkom.

Namens het bestuur van
Kring Rivierenland Oost,